Isfahan+۹۸-۳۱۱-۲۷۳۰۸۸۶
Kermanshah+۹۸-۸۳۱-۸۳۵۶۲۸۴
Khoramabad+۹۸-۶۶۱-۳۲۲۲۵۵۰
Shiraz+۹۸-۷۱۱-۲۲۶۰۸۳۹
Bushehr+۹۸-۷۷۱-۲۵۴۰۵۶۶
Rasht+۹۸-۱۳۱-۲۲۴۱۸۷۶
Tabriz+۹۸-۴۱۱-۶۵۸۳۱۳۵
Zahedan+۹۸-۵۴۱-۲۴۳۷۰۵۲
Bandar Abbass+۹۸-۷۶۱-۳۳۳۳۲۰۸
Ardebil+۹۸-۴۵۱-۷۷۱۷۲۲۵
Jam+۹۸-۳۵۲-۷۶۳۲۷۳۹
Gorgan+۹۸-۱۷۱-۳۳۴۵۱۲۱