Skip to main content

مهندسی نمک زدایی آب (محیط زیست و مدیریت هزینه) جلد سوم

500,000

فصل شانزدهم )مدیریت تخلیۀ تصفیه خانه نمکزدایی(، شامل مروری جامع بر فناوریها و سیســتمهایی اســت که به وفور مورد اســتفاده قرار دارند و آب تغلیظ شده و ســایر پسماندهای تولید شــده در تصفیه خانههای نمکزدایی را کاهش میدهند. گزینه های پیشــنهادی برای این منظور به صورت دریایی و ســاحلی هســتند و دارای چاههای تزریق عمیق، آبیاری اراضی کشاورزی، اســتخرهای آبگیر و سیستمهای تخلیۀ مایع صفر هستند. منحنیهای هزینۀ ساخت برای هر یک از این سیستمها ارائه شده اند.

فصــل هفدهم )برآوردهــای هزینهای پــروژۀ نمکزدایــی(، مؤلفه های اصلی ســرمایه و هزینههای مربوط به اجرا و نگهــداری تصفیه خانههای نمکزدایی آب لب شور و آب دریا را تشریح میکند و دستورالعملهایی برای ارزیابی آنها بر مبنای شرایط مکانی خاص پروژه و اجزاء آن ارائه میکند. همچنین این فصل مشــتمل بر نمونهای برای برآورد هزینۀ یک تصفیه خانۀ نمکزدایی آب دریا به گنجایش چهل هزار متر مکعب در روز )6mgd.10 )میباشد.

این کتاب برای اســتفادۀ طراحان، مدیران، مهندســان، مهندســان مشــاور و برنامه ریزان، دانشــجویان و اســاتید در حوزۀ نمکزدایــی و اعضاء همکار در بنگاههای فدرالی و ایالتی فعال در زمینه های ارائۀ مجوز برای تصفیه خانه های نمکزدایی آب، نگاشته شده است.

توضیحات

نویسنده: نیکولای واچکوف

مترجمین: ناصر رفیقی اسکوئی – مسعود سعیدی – مسعود نصوری

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مهندسی نمک زدایی آب (محیط زیست و مدیریت هزینه) جلد سوم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *