Skip to main content

مهندسی نمک زدایی آب (مبانی، کیفیت آب و روش های آبگیری) جلد اول

750,000

این کتاب در مجموع حاوی 17 فصل اســت؛ که یک چارچوب پیوســتۀ برنامه ریــزی پــروژه، مطالعات زیســت محیطی و انتخــاب و ارزیابی اجــزاء کلیدی نمکزدایی آب را دنبال میکنند.

 

فصــل اول )مهندســی نمکزدایی آب: یک مــرور کل رایجترین فناوریهای نمکزدایی در حال حاضر، از جمله نمکزدایی گرمایی،

بر اصول، مبانی ا سمز معکوس دارد. این فصل عمدتا الکترودیالیز و جداسازی و تفاوتهای بین این فناوریها تمرکز دارد. سایر فصلها بر فرآیند نمکزدایی ُسمز معکوس و تجهیزات و فناوریهای مربوط به آن تمرکز خواهند داشت.

 

فصــل دوم )شناســایی و مشــخصه یابــی کیفیــت آب منبــع(، حــاوی دستورالعملهایی برای مشــخص نمودن کیفیت آب منبع شور میباشد. این فصل مهمترین منابع آبی را تشــریح میکند که میتوانند بر عملکرد غشاهای سیستم RO تأثیر بگذارند و به طور عام به بیان فناوریهایی میپردازد که برای اندازهگیری آنها مورد استفاده قرار میگیرند. همچنین این فصل به معرفی یک سری رهنمودهای عملی میپردازد که نشان میدهد چگونه دادههای مربوط به کیفیت آب منبع میتواند در انتخاب فرآیندها و فناوریهای نمکزدایی آن مورد استفاده قرار گیرند.

 

فصل سوم )اصول و مبانی نمکزدایی غشــایی RO ،مواد و چیدمانهایی دارد که دارای کاربردهای واقعی در زمینۀ نمکزدایــی هســتند. این فصل ضمن تأکیــد بر مدل انتقــال توزیع- محلول غیرمتخلخــل، حاوی مدلها، اصــول و مبانی نظری بــرای انتقال آب و نمک از غشــاها است؛ که در عمل گســتردهترین مدل مورد استفاده در حال حاضر میباشــد. این فصل به معرفی پارامترهای اجرایی سیســتم نمکزدایی مورد اســتفاده در طراحی و برنامه ریزی سیســتمهای RO میپردازد و پدیده هایی را شــرح میدهد که بر راندمان نمکزدایی، از جمله پوالریته غلظت، رســوب غشــاء و توزیع جریان در حفرههای غشاء تأثیر میگذارند. این فصل همچنین تأثیرات شــوری، بهبود، فشار خوراک و فشــار برگشتی نفوذی بر روی عملکرد غشایی RO را تشریح میکند.

 

فصل چهارم )مالحظات مربوط به طراحــی(، فرآیند برنامهریزی برای احداث یــک پروژۀ جدید نمکزدایی را شــرح میدهد. این فصل به تشــریح فاکتورها و راهکارهایی از قبیل مســاحت و مــکان پروژه، نوع ورودی و محل اســتقرار، نــوع آب منبع و کیفیت آن، کیفیت آب تولیــدی، تخلیۀ تصفیه خانه، انتخاب فرآیندهای کلیدی تصفیه خانه، چیدمان و نقشۀ جانمایی، جدول زمان بندی اجرایــی تصفیه خانه و فازبندی آن، مبانی اقتصــادی پروژه، گزینه های خرید کاال و مالحظات مربوط به سرمایه گذاری تصفیه خانه یپردازد.

 

فصل پنجم )مجوز و بررســی زیســت محیطی( مروری بر مرحلۀ پایانی اجرای یــک پروژۀ نمکزدایی دارد. در این راســتا، تأثیرات بالقوۀ پروژه بر روی محیط زیســت منطقه مورد ارزیابی قرار میگیرد و شاخصهایی را جهت بازداری این تاثیــرات ارائه میکند. این فصل مهمترین چالشهای زیســت محیطی مربوط بــه تأثیر ورودیهای تصفیه خانــه نمکزدایی و تخلیۀ آن را تشــریح میکند و بــه منظور ســنجش کیفیت این چالشها، یک ســری راه حلهای کاربردی را شناســایی و ارائه میکند. عالوه بر این، مجموعهای از مجوزها و شرایط مجاز برای ورودیهای آب آبگیر، خروجیها و کیفیت آب تولیدی، در این فصل ارائه خواهد شد.

 

فصل ششــم )تأســیس یا احداث آبگیر برای جمعآوری آب منبع( توضیحاتیدر زمینۀ نوع و ســاختار ورودیهای مورد اســتفاده بــرای نمکزدایی آب دریاو آب لب شــور ارائه میکنــد. از جملۀ این توضیحات میتــوان به ورودی های زیرســطحی و روباز اشــاره کرد. این فصل حــاوی نمودارهای هزینۀ ســاخت آبگیرهــای روباز دور از ســاحل یا در ســاحل میباشــد؛ همان گونــه که برای احداث و حفر شافت به کار میرود.

 

فصل هفتم )ایســتگاههای پمپــاژ آبگیر( مزیتهای کلیــدی و معایب مربوطبه ســاختارهای تلمبه خانــۀ1 ورودی آبگیرها، از قبیل چاه خشــک، چاه تر وسیستمهای پمپاژ سرپوشــیده را بازگو میکند و دستورالعملهایی برای ابعادتلمبه خانه و برآوردهای هزینهای مربوط به آن ارائه میکند.

فصل هشتم )احداث آشــغالگیر آب منبع( گونههای رایج آشغالگیری آبگیرها )از قبیــل آشــغالگیرهای میلــهای، صفحهای و درام، آشــغالگیرهای بســیار ریــز و فیلترهای کارتریج را تشــریح میکند. همچنین ایــن فصل، مالحظات هزینه ای و طراحی مورد نیاز برای انتخاب تســهیالت آشغالگیری تصفیه خانه نمکزدایی را بیان میکند.

این کتاب برای اســتفادۀ طراحان، مدیران، مهندســان، مهندســان مشــاور و برنامه ریزان، دانشــجویان و اســاتید در حوزۀ نمکزدایــی و اعضاء همکار در بنگاههای فدرالی و ایالتی فعال در زمینه های ارائۀ مجوز برای تصفیه خانه های نمکزدایی آب، نگاشته شده است.

توضیحات

نویسنده: نیکولای واچکوف

مترجمین: ناصر رفیقی اسکوئی – مسعود سعیدی – مسعود نصوری

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مهندسی نمک زدایی آب (مبانی، کیفیت آب و روش های آبگیری) جلد اول”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *