Skip to main content

مهندسی نمک زدایی آب (برنامه ریزی و طراحی) جلد دوم

500,000

فصل نهم (سختی گیری آب منبع)، اختصاص به نحوۀ سختی گیری شیمیایی آب منبع شــور مقدم بر پیش تصفیه یا اســتفادۀ مســتقیم از فرآیند جداسازی غشایی دارد این فصل مواد شیمیایی رایج از جمله لخته سازها، منعقد کننده ها، ضد رسوب ها، بیواسیدها و تنظیم کنندۀPH، را معرفی می کند.

فصل دهم (حذف ماســه، گیرش و DAF ) فناوری های تصفیۀ اولیۀ رایجی را معرفــی می کند که معمولا برای مواد جامد ذره ای د رشــت موجود در آب منبع مورد استفاده قرار می گیرند. این فصل حاوی منحنی های هزینۀ ساخت  زلال  و شناور سازی هوای نامحلول می باشد.

فصل یازدهم (تصفیۀ اولیه از طریق فیلتراســیون م به رایج ترین نوع فناوری مورد اســتفاده برای حذف ذرات ریز جامد از آب منبع دارد که فیلتراســیون گرانولی می باشــد. این فصل ساختارهای فیلتری رایج و نحوۀ عملکرد و قابلیت آنها را شرح و منحنی های هزینه ای مربوط به فیلترهای ثقلی دو لایه و فیلترهای تحت فشار را ارائه می دهد. فصــل دوازدهم (پیــش تصفیه از طریق فیلتراســیون غشــایی)، اســتفاده از سیستم های غشایی اولترافیلتراســیون و میکروفیلتراسیون برای پیش تصفیه آب منبع شــور را شــرح می دهد. این فصل الزامات کلیدی در زمینۀ طراحی و برنامه ریزی رایج ترین غشاهای تجاری موجود، از قبیل نوریت، هیدرانوتیک ها، مکور/زیمنس را بیان می کند. همچنین این فصل ِنــون و مِ ک، جی ای ز ِفیلمت شــامل مثال هایی برای سیستم های اولترافیلتراسیون تحت فشار و مستغرق و منحنی های هزینه  پیش تصفیه غشاء می باشد.

فصل ســیزدهم (مقایســۀ پیــش تصفیه غشــایی و گرانولی)، بر اســاس تأثیر کیفیت آب منبع بر روی عملکرد، الزامات ســطح ویژه، رســوبات ایجاد شده، مواد شــیمیایی و برق مورد اســتفاده و هزینه های کلی تولید آب، یک ارزیابی مدیــای گرانولی و سیســتم های پیش تصفیه غشــایی انجام ِ می دهد. این فصل مشــتمل بر دســتورالعمل هایی برای انتخاب یک سیستم پیش تصفیه می باشد.

فصل چهاردهم (جداسازی ا ، سیستم استفادۀ مجدد انرژی، سیستم ROرفشار، صفحات ُ ، پمپ های پ RO و مبانی اجرا و کنترل آنها دارد. ایــن فصل مبانی اجرا ROشستشــوی غشــاء  برای نانوفیلتراســیون، نمک زدایی آب لب شور و ROو ســاختاری اجزاء غشاء نمک زدایی آب دریا را نیز شرح می دهد. همچنین این فصل ملاحظات سیستم  که بســیار مورد اســتفاده قرار می گیرد را تشریح می کند و کاربردهای این RO قبیــل سیســتم ها را بیــان می کند. این فصل شــامل نمونه هــای طراحی نیز می باشد و دستورالعمل هایی برای برآورد هزینه ارائه می کند.

فصــل پانزدهم (پیش تصفیه آب نمک زدایی شــده)، فناوری هــای رایج و مورد استفاده برای  افزایش مواد معدنی آب تولیدی سیستم های نمک زدایی از جمله سیســتم های افزونی آهک-دی اکســید کربن و عناصر سنگ آهک (کلسیت) را تشــریح می کند. همچنین این فصل حاوی دســتورالعمل هایی برای کاربرد و طراحی چنین سیستم هایی می باشد و یک نمونه برآورد هزینه برای سیستم های افزونی آهک-دی اکسید کربن و کلسیت-دی اکسید کربن را بیان می کند. این فصل مروری نیز بر سیستم های ضدعفونی کنندۀ رایج دارد و دستورالعملی برای استفاده در کاربردهای مربوط به نمک زدایی ارائه می کند.

این کتاب برای اســتفادۀ طراحان، مدیران، مهندســان، مهندســان مشــاور و برنامه ریزان، دانشــجویان و اســاتید در حوزۀ نمکزدایــی و اعضاء همکار در بنگاههای فدرالی و ایالتی فعال در زمینه های ارائۀ مجوز برای تصفیه خانه های نمکزدایی آب، نگاشته شده است.

توضیحات

نویسنده: نیکولای واچکوف

مترجمین: ناصر رفیقی اسکوئی – مسعود سعیدی – مسعود نصوری

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مهندسی نمک زدایی آب (برنامه ریزی و طراحی) جلد دوم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…