ردیف

عنوان سایت

آدرس سایت

حوضه ستادی وزارت نیرو

 

۱

سایت پورتال وزارت نیرو

http://www.moe.gov.ir

۲

سایت خبری وزارت نیرو

http://news.moe.gov.ir

۳

دبیرخانه شورای استاندارد وزارت نیرو

http://www.electricalbank.com

شرکت های مادر تخصصی

۱

شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

http://www.wrm.ir

۲

شرکت سهامی مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور

http://www.nww.co.ir

شرکت های آب و فاضلاب شهری

۱

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

http://www.abfa-azarbaijan.com

۲

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

http://www.wa-abfa.com

۳

شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

http://www.abfa-ardabil.co.ir

۴

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

http://www.abfa-esfahan.com

۵

شرکت آب و فاضلاب استان ایلام

http://www.abfa-ilam.com

۶

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

http://www.abfa-bushehr.ir

۷

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

http://www.tpww.co.ir

۸

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران (ورامین)

http://seast.tpww.co.ir

۹

شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران (اسلامشهر)

http://swest.tpww.co.ir

۱۰

شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

http://east.tpww.co.ir

۱۱

شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران

http://west.tpww.co.ir

۱۲

شرکت آب و فاضلاب تهران

http://www.tpww.co.ir

۱۳

شرکت آب و فاضلاب منطقه ۱ تهران

http://t1ww.tpww.co.ir

۱۴

شرکت آب و فاضلاب منطقه ۲ تهران

http://t2ww.tpww.co.ir

۱۵

شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ تهران

http://t3ww.tpww.co.ir

۱۶

شرکت آب و فاضلاب منطقه ۴ تهران

http://t4ww.tpww.co.ir

۱۷

شرکت آب و فاضلاب منطقه ۵ تهرانhttp://t5ww.tpww.co.ir

۱۸

شرکت فاضلاب تهران

http://ts.tpww.co.ir

۱۹

شرکت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختیاری

http://www.abfa-chb.ir

۲۰

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی

http://www.abfakhorasan.ir

۴۵

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی

http://www.abfa-khj.ir

۲۱

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

http://www.abfankh.ir

۲۲

شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان

http://abfakhz.ir

۲۳

شرکت آب و فاضلاب استان زنجان

http://www.znabfa.ir

۲۴

شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

http://www.sww.ir

۲۵

شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان

http://www.abfasb.ir

۲۶

شرکت آب و فاضلاب استان فارس

http://www.abfa-fars.ir

۲۷

شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

http://www.abfaqazvin.ir

۲۸

شرکت آب و فاضلاب استان قم

http://www.abfa-qom.com

۲۹

شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

http://www.abfa-kurdistan.ir

۳۰

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

http://www.abfakerman.ir

۳۱

شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

http://www.abfaksh.ir

۳۲

شرکت آب و فاضلاب استان کهکیلویه و بویراحمد

http://www.abfa-kb.ir

۳۳

شرکت آب و فاضلاب استان گلستان

http://www.abfagolestan.ir

۳۴

شرکت آب و فاضلاب استان گیلان

http://www.abfa-guilan.ir

۳۵

شرکت آب و فاضلاب استان لرستان

http://www.abfa-lorestan.ir

۳۶

شرکت آب و فاضلاب استان مازندران

http://www.abfa-mazandaran.ir

۳۷

شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

www.abfamarkazi.ir

۳۸

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان

http://www.abfahormozgan.com

۳۹

شرکت آب و فاضلاب استان همدان

http://www.hww.ir

۴۰

شرکت آب و فاضلاب استان یزد

http://www.abfayazd.com

۴۱

شرکت آب و فاضلاب اهواز

http://www.aww.co.ir

۴۲

شرکت آب و فاضلاب شیراز

http://www.abfa-shiraz.com

۴۳

شرکت آب و فاضلاب کاشان

http://www.abfakashan.com

شرکت های آب و فاضلاب روستایی

۱

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی

http://www.eabfar.ir

۲

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

http://www.abfar-wazar.ir

۳

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

http://www.abfar-ardabil.ir

۴

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

http://www.abfar-isfahan.ir

۵

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

http://www.abfar-ilam.ir

۶

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر

http://www.abfar-bushehr.ir

۷

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

http://www.abfartehran.ir

۸

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری

http://www.abfar-chb.ir

۹

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان

http://www.abfar-kh.ir

۱۰

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی

http://www.abfar-kj.ir

۱۱

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان شمالی

http://www.abfar-nkh.ir

۱۲

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان

http://www.abfar-khoozestan.ir

۱۳

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

http://www.abfarzanjan.ir

۱۴

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

http://www.abfarsemnan.co.ir

۱۵

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان

http://www.abfarsistan.ir

۱۶

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

http://www.abfar-qazvin.ir

۱۷

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

http://www.abfar-qazvin.com

۱۸

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم

http://abfar-qom.ir

۱۹

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

http://www.abfar-kurdistan.ir

۲۰

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان

http://abfar.kr.ir

۲۱

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه

http://www.abfar-ks.ir

۲۲

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهکیلویه و بویراحمد

http://www.abfa-kb.ir

۲۳

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

http://www.golestanabfar.ir

۲۴

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

http://www.guilan-abfar.ir

۲۵

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان

http://www.lorestanabfar.ir

۲۶

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران

http://www.abfar-mazandaran.ir

۲۷

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی

http://www.abfarmarkazi.ir

۲۸

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان

http://www.abfarhor.ir

۲۹

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان

http://www.abfarhamedan.ir

۳۰

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد

http://www.abfaryazd.com

شرکت های آب منطقه ای

۱

سازمان آب و برق خوزستان

http://www.kwpa.ir

۲

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

http://www.azarwater.ir

۳

شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

http://www.agrw.ir

۴

شرکت آب منطقه‌ای اردبیل

http://www.arrw.ir/

۵

شرکت آب منطقه ای اصفهان

http://www.esrw.ir

۶

شرکت آب منطقه‌ای ایلام

http://www.ilrw.ir/

۷

شرکت آب منطقه‌ای بوشهر

http://www.bsrw.ir/

۸

شرکت آب منطقه‌ای تهران

http://www.thrw.ir/

۹

شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری

http://www.cbrw.ir/

۱۰

شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

http://www.skhrw.ir

۱۱

شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی

http://www.nkhrw.ir

۱۲

شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

http://www.khrw.ir

۱۳

شرکت آب منطقه‌ای زنجان

http://www.znrw.ir

۱۴

شرکت آب منطقه‌ای سمنان

http://www.smrw.ir

۱۵

شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

http://www.sbrw.ir

۱۶

شرکت آب منطقه ای فارس

http://www.frrw.ir

۱۷

شرکت آب منطقه‌ای قزوین

http://www.qzrw.ir

۱۸

شرکت آب منطقه‌ای قم

hhttp://qmrw.ir

۱۹

شرکت آب منطقه‌ای کردستان

http://www.kdrw.ir

۲۰

شرکت آب منطقه ای کرمان

http://www.krrw.kr.ir

۲۱شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاهhttp://www.kshrw.ir

۲۲

شرکت آب منطقه‌ای کهکیلویه و بویراحمد

http://www.kbrw.ir

۲۳

شرکت آب منطقه‌ای گلستان

http://www.gsrw.ir

۲۴

شرکت آب منطقه ای گیلان

http://www.glrw.ir

۲۵

شرکت آب منطقه‌ای لرستان

http://www.lsrw.ir

۲۶

شرکت آب منطقه ای مازندران

http://www.mzrw.ir

۲۷

شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

http://www.markaziwa.ir

۲۸

شرکت آب منطقه ای هرمزگان

http://www.hrrw.ir

۲۹

شرکت آب منطقه‌ای همدان

http://www.hmrw.ir

۳۰

شرکت آب منطقه ای یزد

http://www.yzrw.ir

شرکت های بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی

۱

شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی استان گیلان

http://www.abyariguilan.ir

۲

شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی دز-شمال خوزستان

http://www.dezco.ir

۳

شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی گتوند

http://www.gotvandnet.com

سایت های خبری و نشریات صنعت آب و برق

۱نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلابhttp://www.watex.ir/Home.aspx

۲

ماهنامه بولتن بین المللی

http://www.power-technology.com

۳

تارنمای خبری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

http://www.nww.ir

۴

داده صنعت – معرفی کالا و خدمات فنی و مهندسی

http://www.datasanat.ir

۵کتابخانه صنعت برقhttp://library.tavanir.org.ir

۶

سایت سدهای ایران

http://www.soil-water.com

۷

شبکه خبری آب کشور

http://www.wnn.ir

۸

ماهنامه تخصصی صنعت آب

http://www.mehr-e-ab.com

۹

مجله الکترونیکی آب و آبخیزداری – ایران هیدرولوژی

http://www.iranhydrology.com

۱۰نشریه انرژی ایرانhttp://www.necjournals.ir