-آیین نامه ایمنی راههای کشور (جلد چهارم حاشیه ایمن راه)

-تقاطع های همسطح شهری

-تقاطع های همسطح شهری ۳

-تقاطع های همسطح شهزی ۲

-داده های شبکه ای تصویری

-دستور العمل روسازی راه اهن

-دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب

-دستورالعمل روش های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMF

-دستوربرداری همسان نقشه برداری

راهنمای آبکشی در معادن

-راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته

-راهنمای طراحی روسازی فرودگاه

روسازی اسفالتی

-سیستم اطلاعات مکانی

-شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری

-نشریه-۹۵-مشخصات-فنی-نقشه-برداری

نشریه شماره ۴۳۱۱- موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

نشریه شماره ۱۱۷- ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی

نشریه شماره ۲۸۱- ضوابط عمومی طراحی شبکه هایآبیاری و زهکشی

نشریه شماره ۳۱۷- ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی

نشریه شماره ۳۹۹- مشخصات فنی عمومی سد ها

نشریه شماره ۵۵- مشخصات فنی عمومی ابنیه

نشریه شماره ۱۰۱- مشخصات فنی عمومی راه

نشریه شماره ۱۰۸- مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی

نشریه شماره ۴۷۱- مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری

نشریه شماره ۵۸۲- ضوابط طراحی سامانه های آبیاری با لوله های کم فشار

نشریه شماره ۳۷۵- مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی ۲۰ و ۳۳ کیلوولت