الف ) بخش آبرسانی

ردیفنام نرم افزارکاربرد
۱Water Gems8

تحلیل هیدرولیکی شبکه و خط انتقال آب

۲Water Cad

تحلیل هیدرولیکی شبکه و خط انتقال آب

۳M.S.Project

برنامه برنامه ریزی و کنترل پروژه (برنامه زمانی )

۴Water Hammer

بررس ضربه قوچ در خطوط انتقال آب

۵تدبیرجهت متره برآورد و تهیه اسناد
۶Epanetتحلیل هیدرولیکی شبکه و خط انتقال آب
۷Arc GISبررسی وضعیت توپوگرافی
۸SPSS 18بررسی آمارهای تصادفی گرفته شده
۹Hydrantبررسی ضربه قوچ
۱۰SPECTRUMپیش بینی جمعیت
۱۱Comfar IIIبرای تهیه آنالیز مالی و اقتصادی طرح
۱۲Global Mapتهیه نقشه های ماهواره‌ای
۱۳

Primavera p6

 برنامه مدیریت و کنترل پروژه و تهیه برنامه زمانبندی
۱۴Land cad 2010برای تهیه مقاطع عرضی و طولی و تهیه احجام خاکبرداری و خاکریزی
۱۵Civil 3D 2014انجام پروژه های سازه و ترسیم مقاطع طولی و عرضی ،‌تعیین احجام خاکریزی و خاکبرداری و ترسیم نقشه های توپوگرافی

ب ) بخش فاضلاب

ردیف

نام نرم افزار

کاربرد

۱

GPS-Xطراحی تصفیه خانه

۲

Bio winطراحی تصفیه خانه

۳

Susproارتقا وبهینه سازی

۴

COMFAR IIIگزارش مدل مالی پروژه

۵

Sewer Cad8تحلیل هیدرولیکی شبکه و خط انتقال فاضلاب

۶

Arc GISتحلیل آماری شبکه و خط انتقال فاضلاب

۷

Officeتهیه گزارش توجیهی و تهیه پاور پوینت
۸Autocad 2014ترسیم و تحلیل ابعادی کلیه نقشه ها
۹Tadbirبرآورد اقتصادی
۱۰M.S.Projectبرنامه برنامه ریزی و کنترل پروژه (برنامه زمانی )
۱۱Civil 3Dانجام پروژه های سازه و ترسیم مقاطع طولی و عرضی ،‌تعیین احجام خاکریزی و خاکبرداری و ترسیم نقشه های توپوگرافی
۱۲Capdetworkطراحی تصفیه خانه فاضلاب
۱۳Sewer Gemsتحلیل هیدرولیکی شبکه و خطوط انتقال فاضلاب

ج ) سازه

ردیف

نام نرم افزار

کاربرد

۱

SAP 2000تحلیل و طراحی سازه

۲

EATABS 2015تحلیل و طراحی ساختمان

۳

SAFE 2014تحلیل و طراحی فونداسیون و دال

۴

PROKONCTURAL2016تحلیل و طراحی دیوارهای حایل

۵

STAADPROتحلیل و طراحی سازه

۶

ROBOT STRUتحلیل و طراحی سازه

د)ژئوتکنیک

ردیف

نام نرم افزار

کاربرد

۱

SDP7

پردازش از تهیه گراف نمونه های خاک

۲

Arc GIS

تبدیل نقشه های تصویری به رقومی

۳

RCDP7

پردازش از تهیه گراف نمونه های شن و ماسه

۴

Map Source

استخراج دادهای GPS

هـ) آبخیزداری

ردیف

نام نرم افزار

کاربرد

۱Arc GISبررسی وضعیت توپوگرافی و تجزیه تحلیل
۲

PCI Geomatical

پردازش تصویر

۳

ERDAS

تهیه نقشه NDVI و کاربری اراضی

۴

Spectrum

پیش بینی جمعیت

۵

Hec HMS

شبیه سازی حوضه های آبریز درختی برای محاسبه رواناب ناشی از بارندگی

۶

Arc Hydro

محاسبه خصوصیات فیزیوگرافی برای حوضه های آبریز و تولید داده های مورد نیاز نرم افزارHecHms

۷

Auto cad

تولید نهایی نقشه های مورد نیاز با توجه به داده های جغرافیای GIS

۸

Smada

بررسی و محاسبه پارامتر های مختلف حوضه آبریز مانند زمان تمرکز رسم هیدروگراف واحد و آنالیز آن و توزیعهای مختلف آماری

۹

Wms

تهیه شبکه رودخانه اصلاح آنها و بستن حوضه آبریز درنقاط مورد نظر و انجام محاسبات فیزیکی حوضه ها و تعیین CN

 

و ) آبیاری و زهکشی

ردیف

نام نرم افزار

کاربرد

۱Water Gemsتحلیل هیدرولیکی شبکه و خط انتقال آب
۲Epanetتحلیل هیدرولیکی شبکه و خط انتقال آب
۳Water Hammerبررس ضربه قوچ در خطوط انتقال آب
۴Hytranبررسی ضربه قوچ
۵Arc GISبررسی وضعیت توپوگرافی
۶Smadaبررسی و محاسبه پارامتر های مختلف حوضه آبریز مانند زمان تمرکز رسم هیدروگراف واحد و آنالیز آن و توزیعهای مختلف آماری
۷Wmsبررسی حوضه های آبریز و سایر مشخصات فیزیکی
۸Mini Tabمحاسبات آماری
۹Flow Masterطراحی زهکش سطحی
۱۰SEE PAGEطراحی زهکش زیرزمینی
۱۱Drain Modطراحی زهکش زیرزمینی
۱۲Mod Flowطراحی زهکش زیرزمینی

 ز ) آبزی پروری

ردیفنام نرم افزارکاربرد
۱Mike 11طراحی سازه های هیدرولیکی (کانال)

۲

Hecgeo HMSمطالعات هیدرولوژیکی و بستن حوضه های آبریز موثر

۳

Arc GISبررسی وضعیت توپوگرافی و تجزیه تحلیل

۴

AqQaتحلیل پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب منبع و طراحی حوضچه های پرورشی

۵

Aquacheamتحلیل پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب منبع و طراحی حوضچه های پرورشی

۶

Pondبرنامه ریزی تولید و بیوتکنیک

۷

تدبیرمتره و برآورد

 

س )مهندسی رودخانه و آب های سطحی

۶

Hec 06مدل رسوب رودخانه
۷Arc Hydroبرنامه های رابط GIS برای ورودی و خروجی اطلاعات برنامه HMS – Hec
۸Mike21محاسبه پروفیل سطح آب مدلسازی کیفیت آب
۹Smadaبررسی و محاسبه پارامتر های مختلف حوضه آبریز مانند زمان تمرکز رسم هیدروگراف واحد و آنالیز آن و توزیعهای مختلف آماری
۱۰WMSتهیه شبکه رودخانه اصلاح آنها و بستن حوضه آبریز درنقاط مورد نظر و انجام محاسبات فیزیکی حوضه ها و تعیین CN
۱۱Storm Cadمدلسازی آبهای سطحی
۱۲GSTARمدلسازی رسوب
۱۳Land Cadترسیم پروفیل و مقاطع عرضی رودخانه
۱۴Flow3Dشبیه سازی هیدرولیکی جریان اطراف سازه ها

 

ر ) سد سازی

ردیف

نام نرم افزار

کاربرد

۱

Geo-Slope

محاسبات شیب بهینه و احجام خاکبرداری و خاکریزی در تسطیح و تجهیز ونوسازی اراضی

۲

CADAM

تهیه نقشه ها

۳

PLA LAXIS

تحلیل سدهای خاکی

۴SEEPمطالعه تراوش از درون سد های خاکی
۵SEEPAGEمحاسبه نشت آب در سد های خاکی

 

ص ) تجهیز و نوسازی

ردیف

نام نرم افزار

کاربرد

۱

Visual Level

پایداری شیروانیها و بررسی نشت و …

۲

AutoCad

تهیه نقشه ها

۳

Tast element

محاسبات شیب بهینه و احجام خاکبرداری و خاکریزی در تسطیح و تجهیز ونوسازی اراضی

 

ط ) نقشه برداری

ردیف

نام نرم افزار

کاربرد

۱

SDR MAPترسیم منحنی میزان و پروفیل
۲LAND Cadترسیم کلیه مراحل نقشه
۳ARC GISلایه بندی و صفحه بندی نقشه ها
۴Civil 3Dانجام پروژه های سازه و ترسیم مقاطع طولی و عرضی ،‌تعیین احجام خاکریزی و خاکبرداری و ترسیم نقشه های توپوگرافی
۵LSPتهیه کدهای برنامه نویسی در نرم افزار اتوکد
۶LGOپردازش اطلاعات GPS

نرم افزارهای مورد استفاده در طرح های آبهای سطحی

ردیف

نام نرم افزار

کاربرد

۱

Storm cadمدلسازی آبهای سطحی
۲SWMMتحلیل شبکه آبهای سطحی

طراحی و امکان سنجی گلخانه

ردیف

نام نرم افزار

کاربرد

۱

Arc GISبررسی وضعیت توپوگرافی و تجزیه تحلیل
۲Arc Hydroمحاسبه خصوصیات فیزیوگرافی برای حوضه های آبریز و تولید داده های مورد نیاز نرم افزارHecHms
۳Hec HMSشبیه سازی حوضه های آبریز درختی برای محاسبه رواناب ناشی از بارندگی
۴Smadaبررسی و محاسبه پارامتر های مختلف حوضه آبریز مانند زمان تمرکز رسم هیدروگراف واحد و آنالیز آن و توزیعهای مختلف آماری
۵Hec Geo HMSبرنامه های رابط GIS برای ورودی و خروجی اطلاعات برنامه HMS – Hec

لیست نرم افزار مربوط به بخش مکانیک

ردیف

نام نرم افزار

کاربرد

۱

Autocad-P&IDانجام نقشه های PAND IP
۲PDMSطراحی و آنالیز پایپینگ
۳HVAC-HAPتهویه مطبوع

کنترل پروژه

ردیف

نام نرم افزار

کاربرد

۱

Microsoft Project2013تهیه برنامه زمانبندی پروژه های مختلف و کنترل روند پیشرفت آنها
۲Promavera P6—۸٫۲ versionتهیه برنامه زمانبندی پروژه های مختلف و کنترل روند پیشرفت آنها

نرم افزارهای امنیتی

ردیف

نام نرم افزار

کاربرد

۱

F-SECUREآنتی ویروس
۲KERIOفایر وال

نرم افزار مربوط به اتوماسیون اداری

ردیف

نام نرم افزار

کاربرد

۱فراگستراتوماسیون اداری