جدول تجهیزات کارگاهی( تجهیزات ویژه (برای تخصص ژئوتکنیک)

ردیفشر ح وسائلتعدادشماره دستگاه
۱دستگاه حفاری تیپ ژئوسونداژ با تجهیزات کامل – ساخت برزیل۱۹۰۵-۹۳۳
۲دستگاه حفاری MOBILE B 53 با تجهیزات کامل۲نصب شده بر روی کامیون انیتوناش
۳دستگاه بارگذاری صفحه ای۲ 
۴دستگاه C.B.R صحرایی۲ 
۵جک بتن شکن برقی ۲۰۰ تن۵سریال      Z 361

گماهی    CA281

۶دستگاه کاساگرانده۱۰ 
۷همزن هیدرومتری۱۰ 
۸کوارتر ۲ اینچ۲ 
۹ترازوی ژاپنی –۰۱/۰ AND۶ 
۱۰چگالی سنج هیدرومتری۶ 
۱۱سه پایه و چکش S.P.T۲ سری 
۱۲اوون ۱۰۰ لیتری با فن و کوره۶ 
۱۳سری الک آزمایشگاهی ۸ اینچ۱۰ سری 
۱۴وسایل کامل دانسیته ۶ اینچ۴ 
۱۵تجهیزات کامل ارزش ماسه ای S.E.۵ 
۱۶ترازوی ژاپنی –۰۱/۰ AND۶ 
۱۷چگالی سنج هیدرومتری۶ 
۱۸سه پایه و چکش S.P.T۲ سری 
۱۹اوون ۱۰۰ لیتری با فن و کوره۶ 

جدول تجهیزات کارگاهی تجهیزات ویژه (برای تخصص ژئوتکنیک)

۱ وسایل کامل اسلامپ بتن۸ 
۲ترازوی مکانیکی بادقت gr 1/0۶ 
۳باسکول ۱۰۰ کیلویی با دقت ۱ kg۲ 
۴دستگاه برش مستقیم ۱۰ * ۱۰ و۶ * ۶ برقی۲ 
۵دانسیته ۶ اینچ با قیف و صفحه۵ 
۶دستگاه آزمون فشاری تک محوری۲ 
۷دستگاه تحکیم۲ 
۸دستگاه مغزه‌گیری۱