ردیف

شرح وسائل

تعداد

۱

دستگاه سنجش EC ,TDS , Salinity پرتابل – ساخت آمریکا

۱

۲

دستگاه سنجش  pH  پرتابل – ساخت آمریکا

۲

۳

دستگاه اکسیژن متر پرتابل – ساخت انگلستان

۱

۴

دستگاه EC متر پرتابل قلمی- ساخت آلمان

۲

۵

دستگاه رفرکتومتر – ساخت ژاپن

۲

۶

دستگاه pH  متر پرتابل قلمی- ساخت آلمان

۲

۷

ترازوی ژاپنی –۰۱/۰ AND

۶

۸

چگالی سنج هیدرومتری

۶

۹

GPS

۳

۱۰

اوون ۱۰۰ لیتری با فن و کوره

۶