موضوعدومین نمایشگاه صنعت آب و فاضلاب
برگزارکننده

شرکت آب و فاضلاب استان البرز و نشریه مهندسی آب

محل

البرز

زمان برگزاری

مهر ماه ۱۳۹۰

مدت

۲ روز

شرکت کننده

۱-آقای مهندس مسعودسعیدی(مدیرعامل)

۲-آقای دکترناصر رفیقی اسکویی(رئیس هیئت مدیره)

۴-آقای مهندس رضا اکبری

۳-آقای مهندس مجتبی سعیدی

موضوعدومین نمایشگاه بین اللملی دوسالانه صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب
برگزارکننده

محل

تبریز

زمان برگزاری

آبان ماه ۱۳۹۰

مدت

۲ روز

شرکت کننده

۱-آقای مهندس مسعودسعیدی(مدیرعامل)

۲-آآقای دکترناصر رفیقی اسکویی(رئیس هیئت مدیره)

۴-آقای مهندس مجتبی سعیدی

۳-آقای مهندس حیدر سالاری پور

 

موضوع

اولین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی و بیماریهای آبزیان

برگزارکننده

سازمان دامپزشکی کشور

محل

مرکز همایش‌های بین المللی آفرینش‌های فکری و هنری

زمان برگزاری

بهمن ۱۳۸۷

مدت

۲روز

شرکت کننده

خانم مهندس بهاره حسن زاده(کارشناس شیلات)

 

موضوعاولین کنگره بین المللی مدیریت بهداشتی وبیماریهای آبزیان
برگزارکننده

سازمان دامپزشکی کشور

محل

مرکز همایش های بین المللی آفرینش های فکری وهنری

زمان برگزاری

بهمن ۱۳۸۷

مدت

۲روز

شرکت کننده

آقای دکترعباسقلی عدل طباطبایی(کارشناس ارشد طراحی تصفیه خانه)

 

موضوع

بررسی میزان فلورایددرمنابع آب آشامیدنی روستاهای استان سمنان

برگزارکنندهدانشگاه علوم پزشکی همدان
محلدهمین همایش ملی بهداشت محیط همدان

زمان برگزاری

آبان ۱۳۸۶

مدت

۲روز

شرکت کننده

آقای دکترمحمدنوری سپهر(کارشناس ارشد طراحی تصفیه خانه)

 

موضوع

بررسی شاخص های خورندگی ورسوب گذاری منابع آب آشامیدنی روستاهای استان سمنان

برگزارکننده

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قم

محل

اولین همایش ملی حفاظت محیط زیست وتوسعه پایدارروستایی

زمان برگزاری

اسفند۱۳۸۶

مدت

۲روز

شرکت کننده

آقای دکترمحمدنوری سپهر(کارشناس ارشد طراحی تصفیه خانه)

 

موضوع

ضرورت مطالعات زمین شناسی مهندسی وژئوتکنیک درپروژه های اجرایی آب وفاضلاب روستایی

برگزارکننده

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قم

محل

اولین همایش ملی حفاظت محیط زیست وتوسعه پایدارروستایی

زمان برگزاری

اسفند۱۳۸۶

مدت

۲روز

شرکت کننده

۱-آقای دکتر ناصر رفیقی اسکوئی(رئیس هیئت مدیره)

۲-آقای مهندس مسعودسعیدی(مدیرعامل)

 

موضوع

توجهات اقتصادی درطرحهای آب آشامیدنی روستایی

برگزارکننده

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قم

محل

اولین همایش ملی حفاظت محیط زیست وتوسعه پایدارروستایی

زمان برگزاری

اسفند۱۳۸۶

مدت

۲روز

شرکت کننده

۱-آقای دکترمحمدنوری سپهر(کارشناس ارشد طراحی تصفیه خانه)

۲-آقای مهندس مسعودسعیدی(مدیرعامل)

 

موضوع

بررسی شاخص های خورندگی ورسوب گذاری منابع آب آشامیدنی روستاهای استان سمنان

برگزارکننده

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قم

محل

اولین همایش ملی حفاظت محیط زیست وتوسعه پایدارروستایی

زمان برگزاری

اسفند۱۳۸۶

مدت

۲روز

شرکت کننده

آقای دکترمحمدنوری سپهر(کارشناس ارشد طراحی تصفیه خانه)

 

موضوعطراحی واجرای سیستم های SDGSو نیزار مصنوعی زیرسطحی برای جمع آوری وتصفیه فاضلاب روستای مرادتپه شهرستان کرج
برگزارکننده

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قم

محل

اولین همایش ملی حفاظت محیط زیست وتوسعه پایدارروستایی

زمان برگزاری

اسفند۱۳۸۶

مدت

۲روز

شرکت کننده

۱-آقای دکترمحمدنوری سپهر(کارشناس ارشد طراحی تصفیه خانه)

۲-آقای مهندس مسعودسعیدی(مدیرعامل)

۳-خانم مهندس فاطمه بهشتی(کارشناس طراح تصفیه خانه)

 

موضوع

مدیریت تصفیه آب آشامیدنی درمناطق روستایی

برگزارکننده

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قم

محل

اولین همایش ملی حفاظت محیط زیست وتوسعه پایدارروستایی

زمان برگزاری

اسفند۱۳۸۶

مدت

۲روز

شرکت کننده

۱-آقای دکترمحمدنوری سپهر(کارشناس ارشد طراحی تصفیه خانه)

۲-آقای مهندس مسعودسعیدی(مدیرعامل)

 

موضوع

سمینار تعدیل ومابه التفاوت مصالح

برگزارکننده

پارس پیاب

محل

بو شهر

زمان برگزاری

تابستان ۱۳۸۴

مدت

۲روز

شرکت کننده

کارفرما ودستگاه نظارت شرکت آب فاضلاب روستایی بوشهر

 

موضوع

سمینارارزیابی زیست محیطی

برگزارکننده

مرکز تحصیلات تکمیلی علوم دریایی بوشهر

محل

بوشهر

زمان برگزاری

آبان ماه ۱۳۷۹

مدت

۴روز

شرکت کننده

آقای مهندس ناصر رفیقی اسکویی (رئیس هیئت مدیره)

 

موضوع

سمینارمدیریت مزارع پرورش میگو

برگزارکننده

شرکت سهامی شیلات اصفهان

محل

اصفهان

زمان برگزاری

آبان ماه ۱۳۷۹

مدت

۱۷ساعت

شرکت کننده

آقای مهندس ناصر رفیقی اسکویی (رئیس هیئت مدیره)