دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال ۱۳۹۵
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل ۱۳۹۴
شاخص های قطعی تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۴
شاخص های قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۳۹۴
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال ۱۳۹۴
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال ۱۳۹۴
پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
مشخصات فنی تجهیزات هیدرو مکانیک سد های انحرافی و سامانه های آبیاری- ساخت، نصب و بهره برداری
راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد
ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آب
راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
پرداخت مطالبات مهندسان مشاور