Skip to main content

گود ایستگاه پمپاژ PSC میدان پرستار بندر انزلی
ابعاد سایت پلان ایستگاه پمپاژ: دایره ای به قطر داخلی 10 متر و ضخامت 60 سانتی متر
عمق بیشینه گود: 7/12 متر
تراز آب زیرزمینی: نزدیک به سطح زمین


روش پایدارسازی:
اجرای بالا به پایین (Top-Down)
هدایت ثقلی سازه به سمت پایین


چالش های پروژه:
بالا بودن تراز آب زیرزمینی و گودبرداری در زیر سطح آب
هدایت متقارن سازه به سمت پایین
آب بندی کف مخزن
زهکشی و پمپاژ
میلگردهای انتظار دیوار در قسمت بالا
حضور غواص برای بیرون آوردن پمپ


تصاویر روش اجرای عملیات گودبرداری و پایدارسازی: