نامسمتسابقه

دکتر ناصر رفیقی اسکوئی

مدیر عامل

۳۴ سال

 Dr. Nasser Rafiqi OScoie
دکتر ناصر رفیقی اسکویی

دکتر مسعود سعیدی

رئیس هیئت مدیره و مدیر فنی اجرایی

۳۰ سال

دکتر مسعود سعیدی
دکتر مسعود سعیدی

مهندس محمد رفیقی اسکوئی

نایب رییس هیئت مدیره

۱۱سال

مهندس محمد رفیقی اسکوئی