ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱استقرار ازمایشگاه ژئوتکنیک در منطقه ۲۱ استان تهران۹۴سازمان شهداری منطقه ۲۱ استان تهراندرحال انجام
۲نقشه برداری از طرح ابرسانی به شهر های ازادشهر و رامیار۹۴سازمان اب منطقه ای استان گلستاندر حال انجام
۳نظارت عالیه بر عملکرد مناطق ۲۲ گانه ی شهداری در نگهداشت شبکه ابهای سطحی۹۴سازمان شهداری استان تهراندر حال انجام
۴نظارت کارگاهی و الیه پروژه های ابرسانی به روستاخای استان کرمان۹۴اب و فاضلاب روستایی کرماندر حال انجام
۵مطالعات،نقشه برداری پروژه های ابیاری تحتفشار۹۴سازمان جهاد کشاورزی استان تهراندر حال انجام
۶مطالعات خطوط انتقال ،شبکه توزیع ایستگاه های پمپاژ و مخازن مجتمع روستایی جامکاران۹۴اب و فاضلاب روستایی استان کرماندر حال انجام
۷مطالعه مرحله اول شبکه جمع اوری و تصفیه فاضلاب روستا های حوزه سد ماملو۹۴سازمان اب و فاضلاب استان تهراندر حال انجام