ردیفنام پروژهزمان شروعکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۱نظارت عالیه و کارگاهی رپرگذاری رودخانه های کهمان و الیگودرز۱۳۹۵شرکت آب منطقه ای لرستاناتمام کار
۲خدمات مهندسی نظارت عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه اسفهرود شهرستان بیرجند۱۳۹۶شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبیدر حال انجام کار
پروژه های سال ۹۳
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱نظارت عالیه بر عملکرد مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران در نگه‌داشت شبکه آب‌های سطحی۹۳شهرداری تهران حوزه معاونت فنی و عمرانی (شرکت خاکریز آب)در حال انجام
۲خدمات مهندسی مرحله سوم (برگزاری مناقصه ،نظارت عالیه ،نظارت کارگاهی و نظارت در دوره تضمین) پروژه جمع آوری آبهای سطحی بزرگراه آزادگان۹۳شهرداری تهران حوزه معاونت فنی و عمرانی (شرکت خاکریز آب)در حال انجام
پروژه های سال ۹۲
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۳نظارت ساماندهی رودخانه باشت در محدوده شهر باشت فاز۴۹۲-۹۳آب منطقه ای کهکیلویه و بویراحمددر حال انجام
پروژه های سال ۹۱
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۴نظارت کارگاهی مسیلها و قنوات و مدیریت زیست محیطی و بهره‌برداری مسیل برگردان۹۱شهرداری منطقه ۵ تهراناتمام کار
پروژه های سالهای قبل
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۵نظارت عالیه و کارگاهی ساماندهی رودخانه مهریان۸۶-۸۸شرکت‌ سهامی ‌آب‌ منطقه‌ای‌‌کهگیلویه‌ وبویراحمداتمام کار
۶نظارت عالیه و کارگاهی ساماندهی رودخانه تغار۸۶-۸۸شرکت‌ سهامی ‌آب‌ منطقه‌ای‌‌کهگیلویه‌ وبویراحمداتمام کار
۷نظارت عالیه و کارگاهی ساماندهی رودخانه باشت۸۶-۸۷شرکت‌ سهامی ‌آب‌ منطقه‌ای‌‌کهگیلویه‌ وبویراحمداتمام کار