ردیفنام پروژهزمان شروعکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۱نظارت بر بهره برداری سیستم های آبیاری تحت فشار در سطح استان۱۳۹۴سازمان جهاد کشاورزی بوشهراتمام طرح
۲خدمات بهره برداری و نگهداری و آموزش سیستم های آبیاری تحت فشار در سطح منطقه ۲ استان سیستان و بلوچستان۱۳۹۴سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستاناتمام طرح
۳نظارت بر آبیاری تحت فشار استان سیستان و بلوچستان۱۳۹۴سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستاناتمام طرح
۴نظارت فاز ۳ بر اجرای آبیاری تحت فشاردر سطح استان بوشهر۱۳۹۵سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام طرح
۵نظارت کارگاهی شبکه های آبیاری تحت فشار گرمه خانی شهرستان دلفان۱۳۹۶سازمان جهاد کشاورزی لرستاندر حال انجام
۶نظارت بر احداث شبکه های آبیاری تحت فشار در اراضی تعاونی تولید میشو-شهرستان مرند۱۳۹۸سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقیدر حال انجام
پروژه های سال۹۴
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱نظارت بر اجرای عملیات انتقال آب با لوله تا مزارع برای مقابله با خشکسالی۹۴ سازمان جهاد کشاورزی بوشهر در حال انجام
۲انجام خدمات مشاور کارفرما در اجرا به روش طرح و ساخت ، طرح انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سیستان – محدوده نیمروز۹۴ وزارت جهاد و کشاورزی (مجری طرحهای آبیاری سیستان ) در حال انجام
پروژه های سال۹۱
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۳نظارت بر احداث استخر ذخیره آب کشاورزی درسطح شهرستان کنگان۹۱-۹۲سازمان جهاد کشاورزی بوشهراتمام کار
۴نظارت بر شبکه آبیاری و زهکشی دشت چغلوندی۹۱-۹۲سازمان جهاد کشاورزی لرستاناتمام کار
۵نظارت برطرح انتقال آب با لوله به مزارع درسطح استان۹۱-۹۱سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستاناتمام کار
۶نظارت کارگاهی و عالیه شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی حوزه سفید رود و فومنات شهرستان های هفت دغنان – بندر انزلی۹۱-۹۱جهاد کشاورزی استان گیلاناتمام کار
پروژه های سال۹۰
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۷خدمات نظارت کارگاهی پروژه عملیات احداث کانالهای آبرسان و زهکش مجتمع پرورش ماهیان سردآبی یاندشت سه هزار (پروژه شخصی)۹۰-۹۰تعاونی ماهیان سردابی یاندشت سه هزاراتمام کار
۸نظارت بر سردهانه سازی ایستگاه پمپاژ شهرستان رودسر-روستاهای خلیفه محله و خشکلات۹۰-۹۰جهاد کشاورزی استان گیلاناتمام کار
۹نظارت عالیه و کارگاهی پروژه آبرسانی خط انتقال آب با لوله حوضه شهرستان رودسر۹۰-۹۰جهاد کشاورزی استان گیلاناتمام کار
۱۰نظارت کارگاهی و عالیه پروژه شبکه آبیاری و احداث کانال انتقال آب چپر قویمه گنبد۹۰-۹۲جهاد کشاورزی گلستاندر حال اجرا
۱۱نظارت عالیه و کارگاهی شبکه پایاب سد جوقان – بستان آباد۹۰-۹۲شرکت آب منطقه‌ای استان آذربایجان شرقیدر حال اجرا
۱۲نظارت عالیه و کارگاهی اجرای عملیات انتقال آب تا مزارع بوشهر۹۰-۹۲جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام کار
۱۳نظارت کارگاهی و عالیه شبکه‌های فرعی حوزه سفیدرود و فومنات و آبریز کشور۹۰-۹۰سازمان جهاد کشاورزی استان گیلاناتمام کار
۱۴نظارت بر پروژه احیاء و مرمت و لایروبی قنوات۹۰-۹۱جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام کار
۱۵نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های شبکه آبیاری زهکشی شرکت تعاونی تولید پیمان و احداث کانال انتقال آب چپر قویمه گنبد۹۰-۹۱سازمان جهادکشاورزی استان گلستاناتمام کار
۱۶نظارت عالیه و کارگاهی بر پروژه احیاء مرمت و لایروبی قنوات استان بوشهر۹۰-۹۱سازمان جهادکشاورزی استان بوشهراتمام کار
۱۷نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه عملیات انتقال آب تا مزارع در سطح استان بوشهر۹۰-۹۱سازمان جهادکشاورزی استان بوشهراتمام کار
۱۸نظارت عالیه و کارگاهی تأمین سردهانه‌سازی ایستگاه پمپاژ روستای خلیفه محله و خشکلات شهرستان رودسر۹۰-۹۰سازمان جهادکشاورزی استان گیلاناتمام کار
پروژه های سال های قبل
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱۹نظارت عالیه و کارگاهی کانال‌های استان بوشهر۸۹-۹۰سازمان جهادکشاورزی استان بوشهراتمام کار
۲۰نظارت عالیه و کارگاهی تجهبز و نوسازی اراضی ریر شبکه در سطح شهرستان‌های استان۸۹-۹۰سازمان جهادکشاورزی استان اصفهاناتمام کار
۲۱نظارت عالیه و کارگاهی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی فومن۸۹-۸۹سازمان جهادکشاورزی استان گیلاناتمام کار
۲۲نظارت عالیه و کارگاهی تجهیز و نوسازی اراضی حصار و ورامه۸۹-۸۹سازمان جهادکشاورزی استان مرکزیاتمام کار
۲۳نظارت عالیه و کارگاهی استخز و خطوط انتقال اراضی استان بوشهر۸۸-۸۹سازمان جهادکشاورزی استان بوشهراتمام کار
۲۴نظارت کارگاهی پروژه شبکه آبیاری و زهکشی شهرستان لنگرود۸۸-۸۹سازمان جهاد کشاورزی استان گیلاناتمام کار
۲۵نظارت عالیه و کارگاهی کانال های آبیاری اراضی استان بوشهر۸۸-۸۹سازمان جهادکشاورزی استان بوشهراتمام کار
۲۶نظارت عالیه و کارگاهی شبکه آبیاری و زهکشی چم‌تنگ-فاز۴۸۸-۸۹سازمان جهادکشاورزی استان بوشهراتمام کار
۲۷نظارت عالیه و کارگاهی تجهیز و نوسازی اراضی استان بوشهر۸۸-۸۹سازمان جهادکشاورزی استان بوشهراتمام کار
۲۸نظارت عالیه وکارگاهی ایستگاه پمپاژ وخط انتقال آب اراضی اسطلخ۸۷-۸۸سازمان جهادکشاورزی استان گیلاناتمام کار
۲۹نظارت عالیه وکارگاهی شبکه آبیاری و زهکشی چغلوندی۸۷-۸۸سازمان جهادکشاورزی استان لرستاناتمام کار
۳۰نظارت عالیه و کارگاهی کانال‌های آبیاری و زهکشی اراضی شالیزاری۸۶-۸۷سازمان جهاد کشاورزی استان گیلاناتمام کار
۳۱نظارت عالیه و کارگاهی سد صومعه علیا ،بند انحرافی و کانال آب آور۸۶-۸۷شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقیاتمام کار
۳۲نظارت عالیه و کارگاهی شبکه آبیاری و زهکشی چم‌تنگ-فاز۳۸۷-۸۸سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام کار
۳۳نظارت عالیه و کارگاهی شبکه آبیاری و زهکشی چم‌تنگ-فاز۲۸۵-۸۶سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام کار
۳۴نظارت عالیه و کارگاهی شبکه آبیاری و زهکشی چم تنگ۸۵-۸۵سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهراتمام کار
۳۵نظارت بر اجرای پروژه تغذیه مصنوعی حسام آباد۸۱-۸۲اداره کل امور آب استان همداناتمام کار
۳۶نظارت بر پروژه پروژه تغذیه مصنوعی حسام آباد۸۰-۸۱اداره کل امور آب استان همداناتمام کار
۳۷نظارت بر پروژه پروژه تغذیه مصنوعی ساریجلو۷۷-۷۸اداره کل امور آب استان همداناتمام کار