ردیفنام پروژهزمان شروعکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۱نظارت عالیه و کارگاهی آبخیزداری حوزه چاهگاه و کردلان۱۳۹۵اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهراتمام مطالعات
پروژه های سال ۹۳
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی

نظارت عالیه و کارگاهی آبخیزداری برازجان

۹۳

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر

در حال انجام
پروژه های سال ۹۱
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱

نظارت کارگاهی و عالیه آبخیزداری تین و زردوئی و میر عبدلی در شهرستان پاوه

۹۱

منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

اتمام کار
پروژه های سال ۹۰ به قبل
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱نظارت پروژه بند سنگی -ملاتی گلگون ممسنی۹۰-۹۰اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارساتمام کار
۲نظارت پروژه آبخیزداری پیشگیری . مهار سیل در حوزه گروک-سیریک-راونگ میناب و جغین رودان۹۰-۹۰اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگاناتمام کار
۳نظارت پروژه آبخیزداری پیشگیری . مهار سیل در حوزه سیر مندوکش -رودخانه حاجی آباد۹۰-۹۰اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگاناتمام کار
۴نظارت عالیه و کارگاهی در پروژه‌های آبخیزداری دشت زهاب۹۰-۸۹اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاهاتمام کار
۵نظارت عالیه و کازگاهی پروژه آبخیزداری دشت پلنگ۸۹-۸۹اداره کل منابع طبیعی استان بوشهراتمام کار
۶نظارت عالیه و کازگاهی پروژه آبخیزداری تملک دارایی های سرمایه ای۹۰-۸۹اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرماناتمام کار
۷نظارت کارگاهی پروژه تغذیه مصنوعی بهرستان و باغ چاله مهر۸۹-۸۹اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارساتمام کار
۸نظارت کارگاهی پروژه آبخیزداری تراکمه لامرد۸۹-۸۹اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارساتمام کار
۹نظارت عالیه وکارگاهی حوزه های آبخیز شمال و جنوب استان تهران۸۹-۸۹اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهراناتمام کار
۱۰نظارت کارگاهی پروژه تکمیل عملیات حوضچه تغذیه مصنوعی فراشبند۸۹-۸۹اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارساتمام کار
۱۱نظارت کارگاهی پروژه های آبخیزداری فداغ ، بنو و صحرای باغ لارستان۸۹-۸۹اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارساتمام کار
۱۲نظارت عالیه و کارگاهی پروژه آبخیزداری حوزه شنبه۸۹-۸۹اداره کل منابع طبیعی استان بوشهراتمام کار
۱۳نظارت عالیه و کارگاهی پروژه آبخیزداری حوزه چاهگاه۸۹-۸۹اداره کل منابع طبیعی استان بوشهراتمام کار
۱۴نظارت کارگاهی پروژه آبخیزداری حوزه تختگاه شهرستان دالاهو۸۹-۸۹داره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاهاتمام کار
۱۵نظارت کارگاهی پروژه های آبخیزداری فداع ،بنو و صحرای باغ لارستان۸۹-۸۹اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارساتمام کار
۱۶نظارت کارگاهی پروژه تکمیل حوضچه تغذیه مصنوعی چکاب فراشبند۸۹-۸۹اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارساتمام کار
۱۷نظارت کارگاهی پروژه آبخیزداری حوزه ملوسان شهرستان نهاوند۸۶-۸۶اداره کل منابع طبیعی همداناتمام کار
۱۸نظارت کارگاهی پروژه آبخیزداری حوزه عین آباد شهرستان رزن۸۶-۸۶اداره کل منابع طبیعی همداناتمام کار
۱۹نظارت کارگاهی پروژه آبخیزداری حوزه طاس تپه شهرستان کبودرآهنگ۸۶-۸۶اداره کل منابع طبیعی همداناتمام کار
۲۰نظارت کارگاهی پروژه آبخیزداری حوزه سوتلق شهرستان تویسرکان۸۶-۸۶اداره کل منابع طبیعی همداناتمام کار
۲۱نظارت عالیه و کارگاهی بند سنگی-سیمانی تنگ سلیمانی آبدان۸۶-۸۷اداره کل منابع طبیعی استان بوشهراتمام کار
۲۲نظارت کارگاهی پروژه آبخیزداری حوزه زمان آباد شهرستان ملایر۸۶-۸۶اداره کل منابع طبیعی همداناتمام کار
۲۳نظارت کارگاهی پروژه آبخیزداری حوزه کرفس شهرستان رزن۸۶-۸۶اداره کل منابع طبیعی همداناتمام کار
۲۴نظارت کارگاهی پروژه آبخیزداری حوزه طاهرلو شهرستان کبودرآهنگ۸۶-۸۶اداره کل منابع طبیعی همداناتمام کار
۲۵نظارت کارگاهی پروژه آبخیزداری حوزه طاهون آباد شهرستان همدان۸۶-۸۶اداره کل منابع طبیعی همداناتمام کار
۲۶نظارت کارگاهی پروژه آبخیزداری حوزه سرایجوق شهرستان کبودرآهنگ۸۶-۸۶اداره کل منابع طبیعی همداناتمام کار
۲۷نظارت کارگاهی پروژه آبخیزداری حوزه چنارعباس شهرستان اسدآباد۸۶-۸۶اداره کل منابع طبیعی همداناتمام کار