پروژه ها
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱بازنگری مطالعه و طر احی مجدد مجتمع پرورش ماهیان سردآبی چم چیت۱۳۹۷شیلات استان بوشهردر حال انجام کار
۲مطالعات مرحله اول و دوم دهکده شیلاتی زیارت در استان بوشهر شهرستان دشتی روستای زیارت۱۳۹۷شیلات استان بوشهردر حال انجام کار
۳خط اتقال آب مجتمع پرورش میگوی بویرات۱۳۹۶شیلات استان بوشهراتمام مطالعات
۴بازنگری مطالعات مرحله اول ، مطالعات مرحله دوم، نقشه ‏برداری ، هیدروگرافی و ژئوتکنیک مجتمع رودشور شمالی۱۳۹۶شیلات استان بوشهراتمام مطالعات
۵مطالعات مرحله اول و دوم شهرک آبزیان مند بوشهر۱۳۹۶شیلات استان بوشهراتمام مطالعات
۶مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع ۷۰۰هکتاری پرورش میگوی دیلم۱۳۹۷شیلات استان بوشهراتمام مطالعات
۷مطالعات مرحله اول و دوم ماهیان خاویاری سیمره کوهدشت۱۳۹۷اداره کل شیلات استان لرستاناتمام مطالعات
پروژه های سال۹۵
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱مطالعات پرورش ماهی در قفس۹۵شرکت پلیمر بوشهردر حال انجام
پروژه های سال۹۴
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۲نقشه برداری و مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع ۵۰۳ هکتاری پرورش میگوی رود شور شمالی۹۴شرکت جهاد نصر بوشهردر حال انجام
پروژه های سال۹۱
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۳مطالعات هیدرولوژی مجتمع پرورش ماهی۹۲شیلات استان لرستاندر حال انجام
۴مطالعات هیدرولوژی مجتمع پرورش ماهی شول آباد۹۲شیلات استان لرستاندر حال انجام
۵مطالعات هیدرولوژی مجتمع پرورش ماهی چم چیت درود۹۲شیلات استان لرستاندر حال انجام
۶مطالعات هیدرولوژی مجتمع پرورش ماهی دوآب اشتر۹۲شیلات استان لرستاندر حال انجام
پروژه های سال۹۱
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۷مطالعات مرحله دوم ، پدافند غیرعامل و زیست محیطی مجتمع سپید دشت۹۱شیلات استان لرستاناتمام مطالعات
۸مطالعات کارگاه تکثیر و پرورش ماهی شهید باهنر کلاردشت۹۱-۹۱شیلات استان مازندراناتمام مطالعات
پروژه های سال۹۰
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۹مطالعات مرحله اول مجتمع پرورش ماهیان سردآبی سپیددشت۹۰-۹۱اداره کل شیلات استان لرستاناتمام مطالعات
۱۰مطالعه و شناسایی مناطق مستعد آبزی پروری سرشاخه‌های رودخانه زاب۹۰-۹۱شیلات استان آذربایجان غربیاتمام مطالعات
۱۱مجتمع آبزی پروری ماهیان زینتی میرود۹۰-۹۱شیلات استان استان مازندراناتمام مطالعات
پروژه های سال های قبل
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۱۲مطالعات مرحله اول و دوم ماهیان گرمابی خلخال۸۹-۹۰اداره کل شیلات استان اردبیلاتمام مطالعات
۱۳مطالعات مرحله اول و دوم ماهیان خاویاری مازندران۸۸-۹۰اداره کل شیلات استان مازندراناتمام مطالعات
۱۴مطالعات پرورش ماهی قزل کند ازبکستان۸۸-۸۹کشور ازبکستاناتمام مطالعات
۱۵مطالعات گرمابی پایلوت سیمره۸۷-۸۹اداره کل شیلات استان لرستاناتمام مطالعات
۱۶مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع پرورش ماهی شول آباد۸۶-۸۹اداره کل شیلات استان لرستاناتمام مطالعات
۱۷مطالعات مرحله اول و دوم مجتمع پرورش ماهی گهررود۸۶-۸۹اداره کل شیلات استان لرستاناتمام مطالعات
۱۸مطالعات مرکز تکثیر میگوی پریسان۸۶-۸۶شرکت پریسان چابهاراتمام مطالعات
۱۹مطالعات مرحله پتانسیل‌یابی پرورش ماهی در سطح استان مرکزی۸۶-۸۸اداره کل شیلات استان مرکزیاتمام مطالعات
۲۰مطالعات و طراحی تصفیه پساب مجتمع های پرورش ماهی هراز۸۶-۸۹اداره کل شیلات استان مازندراناتمام مطالعات
۲۱مطالعات اصلاح سیستم آبگیری مزارع حاشیه رودخانه هراز۸۵-۸۷اداره کل شیلات استان مازندراناتمام مطالعات
۲۲مطالعات بازنگری مجتمع پرورش ماهیان سردآبی عمارت۸۵-۸۹اداره کل شیلات استان لرستاناتمام مطالعات
۲۳مطالعات پرورش ماهیان سردآبی خلیفه‌کندی ، سنگستان و قلعتین۸۵-۸۶اداره کل شیلات استان مرکزیاتمام مطالعات
۲۴مطالعات بیوتکنیک پرورش ماهیان سردآبی پلنگان۸۵-۸۶اداره کل شیلات استان کردستاناتمام مطالعات
۲۵طراحی سازه دریایی پرورش در قفس اختر۸۲-۸۲گروه صنعتی پلیمراتمام مطالعات
۲۶مطالعات پرورش ماهیان گرمابی سقز۸۲-۸۲اداره کل شیلات استان کردستاناتمام مطالعات
۲۷مطالعات پرورش ماهیان سردآبی دوآب و کاسیان۸۲-۸۵اداره کل شیلات استان لرستاناتمام مطالعات
۲۸در کشور عمانSHINASمطالعات مجتمع پرورش میگوی۸۵-۸۶OMAN FISHERIES CO.اتمام مطالعات
۲۹مطالعات مرحله اول و دوم دوآب اشتر۸۱-۹۵شیلات استان لرستاندر حال انجام
۳۰مطالعات پروژه مجتمع پرورش ماهیان گرمابی نوروزآباد۸۱-۸۴اداره کل شیلات استان زنجاناتمام مطالعات
۳۱مطالعات پروژه مجتمع پرورش ماهیان عمارت و جزنق۸۰-۸۳شرکت سهامی شیلات ایراناتمام مطالعات
۳۲مطالعات پروژه مجتمع پرورش میگوی بطانه به وسعت ۶۰۰ هکتار۸۰-۸۴شرکت سهامی شیلات ایراناتمام مطالعات
۳۳مطالعات پروژه پرورش میگوی رودیک به وسعت ۱۰۰۰ هکتار در شرق چابهار۸۰-۸۵شرکت سهامی شیلات ایراناتمام مطالعات
۳۴مطالعات پروژه پرورش میگوی چپکرود به وسعت ۴۰۰ هکتار در بابلسر۸۰-۸۲شرکت سهامی شیلات ایراناتمام مطالعات
۳۵مطالعات پروژه پرورش میگوی خورکرکش به وسعت ۵۰۰ هکتار در شرق چابهار۷۹-۷۹شرکت پریسان چابهاراتمام مطالعات
۳۶مطالعات پتانسیل‌یابی آبزی‌پروری استان قزوین۷۹-۸۰شرکت سهامی شیلات ایراناتمام مطالعات
۳۷مطالعات پروژه پرورش میگوی غرب مند شمالی به وسعت ۸۰۰ هکتار۷۸-۷۹شرکت مند بوشهراتمام مطالعات
۳۸طراحی و مطالعات پروژه پرورش ماهیان سردآبی پلنگان۷۹-۸۱اداره کل شیلات استان کردستاناتمام مطالعات
۳۹مطالعات پروژه پرورش میگوی دمی‌گز به وسعت ۱۰۰۰ هکتار۷۸-۸۰شرکت زرین میگوی بوشهراتمام مطالعات
۴۰مطالعات پروژه پروش میگوی رودشور به وسعت ۳۵۰۰ هکتار۷۸-۷۹شرکت آبزیماناتمام مطالعات
۴۱مطالعات پروژه پرورش میگوی بندر ریگ به وسعت ۲۵۰۰ هکتار۷۷-۷۷اداره کل شیلات استان بوشهراتمام مطالعات
۴۲مطالعات پروژه پرورش میگوی بویرات به وسعت ۴۰۰۰ هکتار۷۶-۷۷اداره کل شیلات استان بوشهراتمام مطالعات
۴۳مطالعات پروژه پرورش میگوی مند شمالی به وسعت ۱۵۰۰ هکتار۷۵-۷۷شرکت سهامی شیلات ایراناتمام مطالعات
۴۴مطالعات پروژه پرورش میگوی دلوار به وسعت ۲۰۰۰ هکتار۷۴-۷۵اداره کل شیلات استان بوشهراتمام مطالعات
۴۵مطالعات پروژه پرورش ماهیان سردآبی تنکابن۷۴-۷۵شرکت سهامی شیلات ایراناتمام مطالعات
۴۶۳۲مطالعات مرحله شناخت پتانسیل‌یابی پرورش میگوی استان بوشهر۷۲-۷۳شرکت سهامی شیلات ایراناتمام مطالعات