پروژه ها

ردیف

نام پروژه

مدت پروژه

کارفرما

وضعیت کنونی

۱نظارت بر عملیات احداث بدنه و سازه های جانبی سد ورگر۱۳۹۸

سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

در حال انجام کار

۲مطالعات و طراحی احداث موج شکن و پل دسترسی در صیدگاه نویسی محمودآباد۱۳۹۶اداره کل شیلات استان مازندران

اتمام مطالعات

۳مطالعات کنترل سیلاب پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی مازندران۲۱۳۹۴شرکت انرژی گستران متحداتمام مطالعات
پروژه های سال۹۲

ردیف

نام پروژه

مدت پروژه

کارفرما

وضعیت کنونی

۱

مطالعات مرحله اول ودوم شبکه پایاب سد مخزنی بر روی رودخانه ورگر آبدانان

۹۲

سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

درحال مطالعه
۲

مطالعات فاز دوم سد مخزنی ورگر آبدانان و نقشه توپوگرافی

۹۲

سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

درحال مطالعه
۳

مطالعات فاز اول سد مخزنی ورگر آبدانان و نقشه توپوگرافی

۹۱-۹۲

سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

اتمام مطالعات
پروژه های سال۹۱
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۴

خاکشناسی سد عمارت ( اردبیل )

۹۱

شرکت آب منطقه ای اردبیل

در حال اجرا
پروژه های سال۹۰
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۵

نظارت عالیه و کارگاهی شبکه پایاب سد جوقان – بستان آباد

۹۰

آب منطقه‌ای استان قزوین

در حال اجرا
پروژه های سال های قبل
ردیفنام پروژهمدت پروژهکارفرماوضعیت کنونی
۶مطالعات بازنگری کانال آب آور سد بافتان۸۹-۹۱شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقیاتمام مطالعات
۷نظارت عالیه و کارگاهی سد خاکی قدیمی ملایر۸۶-۸۸اداره کل منابع طبیعی استان همداناتمام کار
۸نظارت عالیه و کارگاهی سد خاکی گنبدچای۸۶-۸۸اداره کل منابع طبیعی استان همداناتمام کار
۹نظارت مقیم پروژه سدهای خاکی ملایروگنبدچای (۲پروژه)۸۶-۸۸اداره کل منابع طبیعی همداناتمام کار
۱۰نظارت عالیه و کارگاهی سد صومعه علیا ،بند انحرافی و کانال آب آور۸۶-۹۲شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقیاتمام کار
۱۱مطالعات مکان‌یابی سدهای کوچک خاکی منطقه بوئین زهرا۸۱-۸۲اداره کل امور آب استان قزویناتمام مطالعات
۱۲مطالعات نیروگاه آبی پیران۷۹-۸۲اداره کل امور آب استان کرمانشاهاتمام مطالعات
۱۳مطالعات نیروگاه برقابی هیر۷۹-۸۱اداره کل امور آب استان قزویناتمام مطالعات
۱۴مطالعات نیروگاههای آبی کوچک کوچک استان لرستان۷۹-۸۱اداره کل امور آب استان لرستاناتمام مطالعات
۱۵مطالعات نیروگاههای آبی کوچک کلاش‌هائوش و بینجو۷۷-۷۸اداره کل امور آب استان کرمانشاهاتمام مطالعات
۱۶مطالعات نیروگاههای آبی کوچک چمرود و کنگیر۷۷-۷۸اداره کل امور آب استان کردستاناتمام مطالعات
۱۷مطالعات نیروگاههای متوسط و کوچک حوزه شمال۷۷-۷۷اداره کل امور آب استان گیلاناتمام مطالعات
۱۸مطالعات نیروگاههای آبی کوچک شفت- فومن و ماسال۷۷-۷۷اداره کل امور آب استان گیلاناتمام مطالعات
۱۹مطالعات مرحله اول و دوم و طراحی سد مخزنی رمشت به ارتفاع ۴۰ متر۷۷-۷۷اداره کل امور آب استان کردستاناتمام مطالعات
۲۰ترمیم سد باستانی کبار۷۶-۷۶اداره کل امور آب استان قماتمام مطالعات