همکاران واحد مالی دفتر مرکزی

نام و نام خانوادگی

سمت

سابقه

۱-خانم پروانه سعیدی

حسابدار

۵ سال

۲- خانم مینا محمدی

کمک حسابدار

۱۱ سال

همکاران واحد IT دفتر مرکزی

نام و نام خانوادگی

سمت

سابقه

آقای مهرداد رضایی

سرپرست واحد IT

۳ سال
همکاران بخش اداری دفتر مرکزی

نام و نام خانوادگی

سمت

سابقه

۱- خانم ندا توانایی

مسئول امور مناقصات

۷ سال

۲- خانم اکرم خوشبازان

اداری

۸ سال

۳-خانم فریبا موسویمسئول بایگانی۸ سال
۴-خانم مریم احمدیانیمسئول بیمه و تکثیر۶ سال
۵-خانم فاطمه اسماعیل زادهاداری۷ سال
۶-خانم مژده خادم پوراداری۱ سال
همکاران اداری امور استان ها

نام و نام خانوادگی

سمت

سابقه

۱- خانم منیژه تابع دار

امور استانی فارس

۳ سال

۲- خانم زهرا حیدری

امور استانی اصفهان

۲ سال

۳-خانم لیلا یزدانیامور استانی آذربایجان شرقی۳ سال
۴-خانم میترا حشمتیانامور استانی کرمانشاه۴ سال
۵-خانم مهناز زندیامور استانی اردبیل۲ سال
۶-آقای نوید قاسم آبادیامور استانی گیلان۲ سال
۷-آقای علی اکبر تارپود احمدیامور استانی زنجان
۸-آقای محمد موسویامور استانی بوشهر۲ سال
همکاران تحصیلدار دفتر مرکزی

نام و نام خانوادگی

سمت

سابقه

۱- آقای مهران شاه محمدی

تحصیلدار

۸ سال

۲- آقای عارف ساجدی

تحصیلدار

۳ سال

همکاران خدماتی دفتر مرکزی

نام و نام خانوادگی

سمت

سابقه

۱- خانم آذر خزایی

خدمات

۵ سال

۲- خانم زهرا فرشیدی

خدمات

۱ سال