ردیفنام پروژهزمان شروعکارفرماوضعیت کنونی پروژه
۱پروژه اسکله و پیشتیبانی پرورش ماهی در قفس صیدگاه نویسی محمود آباد۱۳۹۶اداره کل شیلات مازندراندر حال انجام
۲مطالعات امکان سنجی آبگیری از دریا -پروژه مجتمع آب شیرین کن کنگان۱۳۹۶شرکت تولید برق گناوه مپنادر حال انجام
۳مطالعه و طراحی اسناد مناقصه لایروبی بنادر هلیله و بندرگاه۱۳۹۷اداره کل شیلات استان بوشهردر حال انجام
۴طراحی  نظارت بر اجرای اسکله آبگیری مجتمع پرورش میگوی  رودیک۱۳۸۵اداریه کل شیلات سیستان و بلوچستاندر حال انجام
۵پروژه اسکله و پیشتیبانی پرورش ماهی در قفس صیدگاه نویسی محمود آباد۱۳۹۶اداره کل شیلات مازندراندر حال انجام
۶مطالعات امکان سنجی آبگیری از دریا -پروژه مجتمع آب شیرین کن کنگان۱۳۹۶شرکت تولید برق گناوه مپنااتمام مطالعات
۷مطالعه و طراحی اسناد مناقصه لایروبی بنادر هلیله و بندرگاه۱۳۹۷اداره کل شیلات استان بوشهردر حال انجام
۸نظارت بر  تعمیر و نگهداری تأسیسات آبرسانی ، اطفاء حریق ، آب آبیاری ، فاضلاب و تهویه مطبوع ، راه اندازی و راهبری سامانه pm تاسیسات مذکور در مجتمع بندری شهید رجایی و شهرک های تابع۱۳۹۷اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگاندر حال انجام